Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương, kinh phí điều chỉnh lương hưu 2025 như thế nào?

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 phải đảm bảo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, lộ trình tinh giản biên chế theo các quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2025-2027; kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030, trong đó có hướng dẫn dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công năm 2025.

Dự thảo hướng dẫn rõ về xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025. Theo đó, nguyên tắc xây dựng là đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và quy định của pháp luật khác có liên quan; đúng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên NSNN; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách, chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khu vực sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. 

Đảm bảo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, lộ trình tinh giản biên chế theo các quy định.

Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN.

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 sát khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau. 

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2024, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát các nhiệm vụ trùng lặp, nhiệm vụ kết thúc năm 2024; nhiệm vụ dở dang tiếp tục thực hiện năm 2025.

Sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ phát sinh mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và triển khai thực hiện ngay khi được giao kinh phí, dự toán NSNN thực hiện phù hợp với khả năng huy động, cân đối các nguồn lực (bao gồm cả nguồn hợp pháp khác theo quy định).

Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển

Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN bao gồm cả nguồn vốn vay (ODA và ưu đãi nước ngoài), vốn viện trợ (vốn ODA không hoàn lại, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức), nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiền sử dụng đất được xây dựng theo các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSNN trong năm.

Phù hợp với các kế hoạch 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ chi ĐTPT theo quy định của Luật NSNN, các văn bản pháp luật khác có liên quan không thuộc phạm vi của Luật Đầu tư công.

Đề xuất phương án bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025. 

Mức bố trí vốn cho từng nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án đến hết ngày 31/01/2026, không kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang giai đoạn sau theo đúng quy định tại Điều 68 Luật Đầu tư công, bảo đảm phân bổ, giao chi tiết cho dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, khắc phục tình trạng phân bổ vốn manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.

Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên

Đối với xây dựng dự toán chi thường xuyên, dự thảo nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội.

Dự toán chi thường xuyên năm 2025 nguồn NSNN của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng gắn với việc triển khai các Kết luận 28-KL/TW và Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, xác định cụ thể các tác động tăng hoặc giảm quỹ lương và chi hoạt động bộ máy năm 2025 so với năm 2024; đảm bảo triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm tài sản công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán chi NSNN năm 2025 giảm tối thiểu 3% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2024 (không bao gồm kinh phí cải cách tiền lương năm 2024), giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Các đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên thuộc các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục giảm tối thiểu 2% chi trực tiếp từ NSNN so với dự toán năm 2024 trừ các đơn vị cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu do NSNN đảm bảo.

Dự toán nguồn cải cách tiền lương

Dự toán nguồn thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công năm 2025, dự thảo nêu rõ:

Về nguồn cải cách tiền lương: Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15, Nghị định số 60/2021/NĐ-CPThông tư số 56/2022/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

Các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 để thực hiện cải cách tiền lương.
Về kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công, các bộ, cơ quan căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng được giao thực hiện lập dự toán chi theo chế độ nhà nước quy định.
Theo Cổng TTĐT Chính phủ Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Đề xuất giảm số tiết đứng lớp đối với giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông được giảm 04 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 03 tiết/tuần.
24/06/2024

Quốc hội xin ý kiến chốt phương án về quy định cấm nồng độ cồn khi lái xe

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản xin ý kiến đại biểu Quốc hội về quy định cấm "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" (khoản 2 Điều 9 Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).
24/06/2024

Bộ Công an điều chỉnh quy định về tín hiệu đèn vàng phải dừng lại

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội vào đầu kỳ họp, Bộ Công an đã chỉnh lý dự luật liên quan đến tín hiệu đèn vàng.
23/06/2024

Lao động nam có thể được bù lương hưu để giảm chênh lệch với nữ

Nam giới đóng BHXH từ đủ 15 đến dưới 20 năm, bắt đầu lĩnh lương hưu giai đoạn 1/7/2025-31/12/2029 có thể được điều chỉnh mức hưởng để thu hẹp khoảng cách với nữ.
18/06/2024

'Nên đánh thuế VAT hàng giá trị nhỏ qua Shopee, Tiktok'

Mỗi ngày 4-5 triệu đơn dưới một triệu đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua Shopee, Tiktok... nên cần đánh thuế VAT để "bao quát nguồn thu", theo Ủy ban Tài chính ngân sách.
18/06/2024

Xe ô tô pick-up chở người chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như xe con

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô pick-up chở người lên tương đương với nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, thay vì mức thuế chỉ bằng 15 - 25% như quy định hiện hành.
18/06/2024

Đề xuất lập 'bến ảo' trong nội đô cho xe hợp đồng đón, trả khách

Đề xuất thành lập "bến xe ảo" trong khu vực nội thành nhằm quản lý xe hợp đồng với điều kiện chỉ dừng đỗ khoảng 3-5 phút để đón, trả hành khách.
17/06/2024

Xây dựng quy định về công chứng điện tử

Ngày 17/6, Chính phủ trình Quốc hội dự Luật Công chứng sửa đổi, trong đó bổ sung quy định về công chứng điện tử.
17/06/2024

Đề xuất bổ sung 4 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 4 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
16/06/2024

Đề xuất mới về vượt đèn vàng trong dự thảo Luật Trật tự ATGT

Tại dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ mới nhất, Ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc qua vạch dừng.
16/06/2024

Sửa Nghị định 24 nên xem xét mở sàn vàng, giao dịch vàng tài khoản

Theo các chuyên gia, Nghị định 24 hiện đang có nhiều bất cập. Mặt khác, hiện tại Việt Nam chưa có thị trường tập trung, chưa có nơi giao dịch tập trung vàng. Cho nên sự minh bạch về giá chưa rõ ràng. Vì vậy, việc mở sàn vàng là cần thiết để tạo ra một thị trường tập trung, minh bạch.
16/06/2024

Đề xuất giảm tiếp 2% thuế VAT thêm 6 tháng

Chính phủ đề nghị nới thời gian giảm 2% thuế VAT với một số hàng hóa, dịch vụ thêm 6 tháng, tức tới cuối năm nay.
13/06/2024