Quy định 144-QĐ/TW: Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên

Việc ban hành Quy định 144 là rất cần thiết, được xem là “một cẩm nang xây dựng Đảng về đạo đức”. Đạo đức là “gốc” của người cách mạng.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144). Nhiều cán bộ, đảng viên tỉnh Kiên Giang đồng thuận cho rằng, Quy định 144 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, để “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bước đầu nghiên cứu, tìm hiểu Quy định 144, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Tống Phước Trường cho rằng việc ban hành Quy định 144 là rất cần thiết, được xem là “một cẩm nang xây dựng Đảng về đạo đức”. Đạo đức là “gốc” của người cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đề cao vấn đề đạo đức. Xây dựng Đảng về đạo đức được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Tống Phước Trường chia sẻ, hiện nay, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, có nhiều cán bộ lãnh đạo, trong đó, có cán bộ lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về nêu gương, vi phạm pháp luật phải bị truy tố… Do đó, cần phải đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong thời kỳ mới, Đảng cần phải có chuẩn mực đạo đức cách mạng mới, cần cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Quy định 144 ra đời kịp thời, phù hợp với giai đoạn mới.

Thực hiện Quy định 144, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc cấp mình triển khai, quán triệt Quy định 144 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và “nằm lòng” trong thực hiện nhiệm vụ, công tác.

Nghiên cứu về Quy định 144, Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang chia sẻ: Quy định 144 ra đời hướng đến mục tiêu hoàn thiện chuẩn mực đạo đức các mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời là căn cứ quan trọng để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Quy định 144 đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng đạo đức công vụ. Có thể nói, đây là Văn kiện quan trọng thể hiện tư duy đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đề ra trong giai đoạn mới; là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Quy định 144 thể hiện 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. “Tôi tâm đắc nhất là Điều 5 - Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Thực tế chứng minh, sự thành công của Đảng và lòng tin của nhân dân vào Đảng phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: Khả năng đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn và sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không bị chi phối bởi “lợi ích nhóm”, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để “trục lợi”; gương mẫu trong việc “nói đi đôi với làm”; phong cách làm việc dân chủ, sâu sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp, đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nêu cao trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…”, Tiến sĩ Chu Văn Hưởng nêu.

Về các điều trong Quy định 144, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang) Võ Thanh Xuân “tâm đắc” Điều 3 “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đồng chí Võ Thanh Xuân phân tích, đã là người cán bộ phải ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn uy tín của Đảng; phải có lòng tự trọng, quý danh dự, luôn giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, vì Đảng, vì dân làm việc và rèn luyện để cống hiến. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình “Văn hóa liêm chính”. Từ đó, sẽ có những cán bộ có năng lực, đạo đức, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Đảng ta tiếp tục đề cập đến “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, bằng những quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình và tổ chức đảng.

Đây là phẩm chất cốt lõi của cán bộ, đảng viên, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng, thể hiện phẩm chất và năng lực trong bảo đảm thực thi, hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi cán bộ, đảng viên ghi nhớ và thực hành sâu sắc “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Theo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, để thực hiện tốt Quy định 144, tổ chức đảng các cấp phải tăng cường quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tập trung cụ thể hóa các nội dung và xác định rõ những chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chọn tổ chức đảng làm điểm chỉ đạo thực hiện Quy định.

Tiếp đến, cấp ủy, tổ chức đảng được chọn làm điểm cần chủ động, tích cực trong xây dựng kế hoạch, xác định nội dung điểm và triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức và sinh hoạt Đảng; tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, là người “công bộc” của nhân dân./.

Theo TTXVN Copy link

Bình luận bài viết

5.0 (0 đánh giá)
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Chưa có file đính kèm
Đánh giá bài viết

Các bài viết khác

Thông cáo báo chí số 25, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 24/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
24/06/2024

Phó ban Tuyên giáo Hòa Bình bị cách hết các chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Vũ Chi - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình bị cách hết các chức vụ trong Đảng do những sai phạm liên quan đến đất đai khi còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn.
24/06/2024

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Chiều 21-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
22/06/2024

Đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 21/6/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.
22/06/2024

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước.
21/06/2024

Đại tá Nguyễn Xuân Thao được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
20/06/2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Đêm 19, rạng sáng 20/6/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
20/06/2024

Ông Cao Khoa, Lê Viết Chữ bị xóa tư cách Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tướng quyết định kỷ luật ông Cao Khoa và Lê Viết Chữ bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19/6.
20/06/2024

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và chúc mừng các nhà báo lão thành

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), chiều 19/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm, chúc mừng và tặng quà một số nhà báo lão thành tại Thủ đô Hà Nội.
20/06/2024

Bộ Chính trị đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Ngày 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
19/06/2024

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
16/06/2024

Đề nghị xem xét kỷ luật nguyên Bộ trưởng Tài chính

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
16/06/2024